807354389340702

Reglement Wedstrijd:
Win een Prandina Paraph tafellamp

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE

1.1. De vennootschap C.V.B.A. DE MEUTTER PAUL ELEKTRICITEIT met maatschappelijke zetel te Industriepark 13B, 2220 Heist-op-den-Berg, ingeschreven bij de KBO met nummer 0436.220.678 en met BTW-nummer BE0436.220.678 (hierna: "Organisator”) organiseert een Wedstrijd (hierna: “Wedstrijd”)(zonder aankoopverplichting) die loopt van 2 augustus 2022 om 00:00:00 CEST tot 8 augustus 2022 om 23:59:59 CEST (hierna: “Actieperiode”).

1.2. Deze Wedstrijd wordt aangekondigd via de facebookpagina van de Organisator en haar andere online kanalen.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET VERLOOP

2.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het Wedstrijdreglement.

2.2. Het Wedstrijdreglement is ter beschikking op de website van dmlights.com op URL https://www.dmlights.be/prandina-winactie.l en op eenvoudige aanvraag.

2.3. De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de Organisator.

2.4. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de Organisator moet genomen worden in het kader van deze Wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Organisator.

2.5. Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: C.V.B.A. DE MEUTTER PAUL ELEKTRICITEIT - Wedstrijd: “Win een Prandina Paraph tafellamp” - Industriepark 13B, 2220 Heist-op-den-Berg of via de contactpagina van de website van de Organisator.

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

3.1. Toegang tot de Wedstrijd

De Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen en die op het ogenblik van de deelname minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Een minderjarige kan enkel deelnemen aan de Wedstrijd indien hij de toestemming voorlegt van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de Wedstrijd, namelijk met zijn unieke persoonlijke gegevens. Bij een meervoudige deelname, zal enkel met de eerste deelname rekening worden gehouden.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd:

  • personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse (juridische) band hebben met de Organisator, of met één van de bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken vennootschappen, met name communicatie-, reclame- en marketingbureau;
  • de familieleden van voormelde personen (met inbegrip van partners, echtgenoten, broers en zussen, kinderen).

De deelnemer hoeft geen aankoop te hebben verricht bij de Organisator of één van haar verkooppunten.

Onvolledige of niet correct ingevulde inschrijvingsformulieren worden als ongeldig beschouwd.

De Wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook noch geassocieerd met Facebook.

3.2. Deelnamemodaliteiten

Deelname aan de Wedstrijd verloopt uitsluitend elektronisch via de Facebookpagina van de Organisator. Iedere poging tot deelname per telefoon, fax, post, e-mail of andere wijze zal niet in aanmerking worden genomen.

De persoon die tijdens de Actieperiode overgaat tot het volledig en correct invullen van het online inschrijvingsformulier op de Facebookpagina van de Organisator is een deelnemer aan deze Wedstrijd.

De deelnemer aan de Wedstrijd moet achtereenvolgens:

  • Surfen naar https://www.facebook.com/dmlights.be
  • Onder de post van de winactie een antwoord geven op de hoofdvraag: 'Waarom wil jij deze tafellamp winnen?’

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname maar ieder deelnemer neemt de kosten van internetconnectie voor zijn rekening. In geen geval kan u de kosten voor uw deelname terugvorderen van de Organisator.

3.3. Duur van de Wedstrijd

De Wedstrijd loopt van 2 augustus 2022 om 00:00:00 CEST tot 8 augustus 2022 om 23:59:59 CEST.

Voor deelname is de datum en het uur van ontvangst door de Organisator van het elektronisch deelnameformulier bepalend. Er wordt slechts rekening gehouden met inzendingen die door de Organisator ontvangen worden vóór afloop van bovenvermelde Wedstrijdperiode. In geen geval kan de Organisator aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van het deelnameformulier, om welke reden dan ook (inclusief maar niet uitsluitend om redenen van technische aard).

3.4. Geldigheid van de deelname

Enkel de deelname in eigen naam en voor eigen rekening is toegelaten. Onder geen beding mag worden deelgenomen onder een pseudoniem of in naam en/of voor rekening van één of meerdere derden.

De deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De Organisator is niet verantwoordelijk indien de deelnemer onjuiste, niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt.

De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de Wedstrijd en/of andere lopende en toekomstige Wedstrijden, alsook zich de prijs die de deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige Wedstrijd, te doen terugbetalen in geval van:

  • onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere gegevens;
  • om het even welke overtreding van huidig Reglement;
  • om het even welke (poging tot) fraude.

Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames aan de Wedstrijd worden sowieso als fraude beschouwd, evenals iedere (poging tot) wijziging van de voorzieningen van de Wedstrijd, via welk procedé dan ook (al dan niet geautomatiseerd), met het oog op beïnvloeding van het resultaat en de aanduiding van de winnaar, en zullen dan ook automatisch tot uitsluiting leiden.

De uitslagen van de Wedstrijd kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (noch per brief, noch per e-mail, noch telefonisch).

ARTIKEL 4 – PRIJS EN TOEWIJZING

4.1. De prijs

Deelnemers aan de Wedstrijd kunnen volgende prijs winnen:

1 x Prandina Paraph tafellamp (PR 1A33000213500) voor de winnaar van de Wedstrijd.

De prijs wordt door de winnaar aanvaard zoals hij is uitgereikt, kan niet worden betwist en zal in geen geval terugbetaald of omgeruild kunnen worden.

Voor zover Nederlandse deelnemers zouden worden aangesproken voor de betaling en/of aangifte van een kansspelbelasting, nemen zij zulks zelf voor eigen rekening.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en, in de mate van het mogelijke, met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De prijs is niet overdraagbaar en kan op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kan de prijs, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook.

De Organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot een Prijs of de bruikbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid ervan voor welk doel dan ook. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen Prijs.

4.2. Toewijzing van de prijs

De deelnemer die tijdens de Actieperiode de Wedstrijdvraag “Waarom wil jij deze tafellamp winnen?” beantwoordt op de meest originele manier zal door de jury aangewezen worden tot winnaar.

Om een grootte orde van deelnemers mee te geven, mag u weten dat er bij een gelijkaardige wedstrijd gestart op 18 januari 2022 350 geldige deelnames waren. Dit geeft uiteraard geen zekerheid over het aantal deelnames aan deze Wedstrijd. De Organisator kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien deze waarde niet overeen zou komen met de werkelijkheid.

De winnaar zal ten laatste op 12 augustus 2022 verwittigd worden. De Organisator zal de winnaar aankondigen in de Facebookpost van de winactie.

De winnaar zal binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van voormelde e-mail moeten bevestigen dat hij zijn prijs aanvaardt. Bij het uitblijven van de bevestiging van aanvaarding conform de instructies en/of binnen voormelde termijn, zal de winnaar elke aanspraak op zijn prijs verliezen en behoudt de Organisator zich het recht voor deze prijs opnieuw toe te wijzen door het aanduiden van een nieuwe winnaar.

De prijs zal vervolgens opgestuurd worden naar de winnaar.

Het niet aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot toekenning van enige financiële of andere tegenwaarde.

Indien u niet de Winnaar bent, zal u hiervan niet persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

ARTIKEL 5 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. Respect voor de privacywetgeving

In het kader van hun deelname aan de Wedstrijd dienen de deelnemers een aantal persoonsgegevens mee te delen aan de Organisator, namelijk naam, voornaam, adres en e-mailadres en dit via de Facebookpagina van de Organisator. De Organisator én Facebook zijn hierbij beide verantwoordelijke voor de verwerking.

De Organisator verbindt zich ertoe om deze gegevens te behandelen en te verwerken conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”), de daarbij aansluitende nationale wetgeving, de bepalingen omtrent cookies en direct marketing in respectievelijk de Telecomwet van 2005 en Boek XII Wetboek Economisch Recht (hierna in het algemeen: “Privacywetgeving”).

Voor wat betreft het privacybeleid van Facebook dient verwezen te worden naar volgende URL: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5.2. Doel en rechtsgrond van de verwerking

De deelnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens door de Organisator verwerkt mogen worden:

  • om de deelname aan de Wedstrijd in goede banen te leiden;
  • om de deelnemer over het verloop van de Wedstrijd te informeren en eventueel over de prijs die hij gewonnen heeft;
  • voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt gebaseerd op zowel toestemming (art. 6.1.a AVG) als op basis van de uitvoering van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG). Uw gegevens worden zolang bewaard als de Wedstrijd loopt en de prijzen zijn uitgereikt. Vervolgens worden de gegevens nog een jaar bijgehouden voor rapportering en publicatie van winnaars.

Voor zover de deelnemer hier eveneens mee instemt, zullen zijn gegevens eveneens worden verwerkt om de deelnemer nieuwsbrieven te sturen. Dit maakt een vorm van direct marketing uit. Deze verwerking van uw contactgegevens wordt gebaseerd op uw toestemming (art. 6.1.a AVG). Uw contactgegevens worden opgenomen in een databank met prospecten waar wij geregeld nieuwsbrieven naar richten en worden bijgehouden en verwerkt totdat u als betrokkene beslist om zich uit te schrijven uit het bestand.

Er wordt geen profiling of enige vorm van geautomatiseerde beslissingen toegepast met betrekking tot uw persoonsgegevens, verleend in het kader van deze Wedstrijd.

5.3. Bijzondere toestemming voor publicatie van bepaalde persoonsgegevens van de winnaar

Iedere deelnemer verleent de Organisator, door zijn loutere deelname aan de Wedstrijd, de onvoorwaardelijke toelating tot publicatie, via gelijk welk medium, van zijn naam en voornaam ten titel van identificatie als winnaar van de Wedstrijd.

5.4. Uw Rechten

Iedere deelnemer geniet te allen tijde het recht de verwerkte persoonsgegevens te raadplegen, maar ook om er informatie over te bekomen, de gegevens te verbeteren, te wijzigen, te beperken en te verwijderen.

Iedere deelnemer heeft eveneens een recht om de verleende toestemming in te trekken, zonder dat dergelijke intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Daarnaast kan iedere deelnemer verzet aantekenen tegen verdere verwerking van persoonsgegevens. In geval van direct marketing, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, kan de deelnemer zijn recht op verzet te allen tijde, kosteloos en zonder opgave van redenen uitvoeren.

Hou er echter rekening mee dat het niet verwerken van uw persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor uw verdere deelname.

Tot slot beschikt ieder deelnemer over het recht op vrije gegevensoverdracht aan derden of aan zichzelf in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

5.5. Overdracht van gegevens

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd worden verzameld zullen enkel door de Organisator gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel 5. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan derden.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van de activiteiten van de Organisator of indien de Organisator failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van de Organisator geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Tevens kan de Organisator opgedragen worden bij gerechtelijk, administratief of ander wettelijk bevel om uw persoonsgegevens aan de overheid te geven. De Organisator zal alsdan in redelijkheid pogen u hier van tevoren van op de hoogte te brengen, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. De Organisator zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

5.6. Beveiliging

Tot slot hebben wij alle redelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en hun vertrouwelijk karakter afdoende te vrijwaren. Uw persoonsgegevens zijn louter toegankelijk gemaakt voor interne en externe medewerkers die er noodgedwongen toegang toe moeten hebben.

5.7. Uitoefening rechten en klachten

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de Organisator, hetzij via post op het bovenstaande adres, hetzij via email op: marketing@dmlights.com. Hierbij vragen wij u om ons een scan door te sturen van de rectozijde van uw identiteitskaart waarbij uw kaartnummer, nationaliteit en geboortegegevens onleesbaar zijn gemaakt.

Indien andere vragen, opmerkingen of klachten heeft, nodigen wij u uit om een email te sturen naar: marketing@dmlights.com.

Indien u meent dat uw rechten geschonden zijn door ons, beschikt u over het wettelijk gegarandeerde recht als betrokkene om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van uw keuze. Voor België is dat:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 6 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULERING

6.1. Diskwalificatie:

Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de Deelnemer. De Organisator kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement. De Deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

6.2. Overmacht:

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.

6.3. Voorbehoud:

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Indien de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de Organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7.2. Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

7.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de Organisator.

ARTIKEL 8 – GELDIGHEID & AFDWINGBAARHEID VAN HET REGLEMENT

Indien één of meerdere bepalingen van huidig reglement ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan blijven de overige clausules onverminderd van kracht.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

9.1. Huidig Wedstrijdreglement alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement zijn de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Organisator.

9.2. Voor wat betreft de deelnemers met domicilie in Nederland, geldt dat dit reglement in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen werd opgesteld.

9.3. De Klant verbindt zich ertoe in geval van een geschil aangaande de toepassing of interpretatie van het Wedstrijdreglement eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

9.4. Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: C.V.B.A. DE MEUTTER PAUL ELEKTRICITEIT - Wedstrijd: “Win een Prandina Paraph tafellamp” - Industriepark 13B, 2220 Heist-op-den-Berg of via de contactpagina van de website van de Organisator.

Volg ons op Instagram
Ontdek de laatste trends en nieuwigheden voor je interieur.

De inhoud van deze website, met inbegrip van handelsmerken, octrooien, copyrights, databaserechten, tekeningen en modellen, afbeeldingen, bedrijfs- en/of productnamen en/of andere (intellectuele eigendomsrechten), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die behoren tot Peeq of een rechtmatige derde. U mag geen beschermde inhoud zoals beschreven in dit artikel, gebruiken en/of wijzigen, met inbegrip van kopiëren, uitlenen, reproduceren, elk gebruik van Peeq database inhoud of elk gebruik op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peeq. Elke inbreuk wordt vervolgd op grond van de geldende wetgeving.